Všeobecné obchodné podmienky – doplnenie, platné od 1.7.2022

01
júl
2022

Všeobecné obchodné podmienky – doplnenie, platné od 1.7.2022

Cena tovaru vrátená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov, celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny vrátenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny vrátenej v hotovosti, ktorý je rovnaký alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.

Ak je cena vrátená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena vrátená v hotovosti. Cena vrátená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.